Schools On the Mind

Schools On the MindSchools On the Mind är en komplett elevvårdstjänst för privata och kommunala skolor. Syftet är att verka för en hållbar psykologisk utveckling för individer, grupper, ledare samt organisationen som helhet. Målet med arbetet är att gemensamt med skolan sträva efter att eleverna går ur skolan med god självkänsla och förmåga att utnyttja sina resurser. Förutom de resurser som riktar sig till skolan, anordnar On the Mind även seminarier som riktar sig till föräldrar. Shools On the Mind innehåller:

  • Handledning av personal - För att ge skolan en ökad professionalitet när det gäller att möta och hantera svåra situationer i det dagliga arbetet
  • Utbildning av elever - För att öka förståelsen för hur tankemodeller påverkar eget och andras beteende.
  • Individuellt elevstöd - Stöd och handledning i frågor kring studier, mental hälsa och mänskliga relationer samt krishjälp. Samtliga terapeuter har minst steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi.
  • Handledning av skolledningen - För att ledningen skall få perspektiv och kunskap om olika beteenden och konsekvenser av dessa på sig själv, på sina medarbetare och på överordnad ledning